از «وزیر مالیه شدن نصرالملک» تا «سقف ارزی ورود لیست ممنوعه»

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب از «وزیر مالیه شدن نصرالملک» تا «سقف ارزی ورود لیست ممنوعه» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم