بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پایگاه های ثابت و سیار امدادی مسیر تهران -قم


مهندس جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پایگاه های امدادی مسیر تهران – قم بازدید و با امدادگران و مسافران گفتگو کرد.

بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پایگاه های ثابت و سیار امدادی مسیر تهران -قم

میس دم – در این بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن تشکر از امدادگران که به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مسافران قرار گرفت .

جهرودی را در این بازدید اردشیر امینی مدیرعامل شرکت سایپایدک، مجتبی نظری معاون ارتباطات گروه سایپا و تعدادی از مدیران ارشد همراهی می کردند.

بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پایگاه های ثابت و سیار امدادی مسیر تهران -قم
بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پایگاه های ثابت و سیار امدادی مسیر تهران -قم
بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پایگاه های ثابت و سیار امدادی مسیر تهران -قم

سایپا نیوز