ژست «امید حاجیلی» در هلندامید حاجیلی نوشت: هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند تا آرام و خونسرد به نظر بیایند!