همراه اول ادعای ایرانسل را رد کرد!


اپراتور اول با رد خبر ایرانسل با عنوان «ایرانسل به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه کشور گواهینامه نظام امنیت اطلاعات (نما) را دریافت کرد» اعلام کرد که این گواهینامه را 4سال پیش گرفته است.

میس دم – همراه اول با رد خبر ایرانسل با عنوان «ایرانسل به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه کشور گواهینامه نظام امنیت اطلاعات (نما) را دریافت کرد» اعلام کرد که این گواهینامه را 4سال پیش گرفته است.

این در حالی است که روابط عمومی ایرانسل دیروز خبر داده بود که گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (نما) را دریافت کرده است.

همچنین اعلام کرد ؛ ایرانسل نخستین اپراتور دریافت کننده این گواهینامه است که البته این ادعا امروز از سوی همراه اول رد شد.

همراه اول ادعای ایرانسل را رد کرد!