خاص ترین خودروی آمریکایی در خیابان های تهرانخودروی کوروت استینگری C7 آمریکایی با رنگ خاص در ایران.