بدو بدو کباب جدید رسید!هفته کتاب و شیوه‌های ترویج کتابخوانی، سوژه کارتون نازنین جمشیدی در کانال شهرونگ شده است!