اسامی تمام اعضای هيات مديره گروه صنعتی ايران خودرو منتشر شد


درراستای اعلام مدير عامل گروه صنعتی ايران خودرو مبنی بر آگاه سازی افكارعمومی وارائه اطلاعات به مردم فهرست اعضای هيات مديره اين گروه صنعتی منتشر شد.

اسامی تمام اعضای هيات مديره گروه صنعتی ايران خودرو منتشر شد

میس دم – اين اقدام با هدف شفافيت فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد .

به گفته مهندس يكه زارع مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو رفع برخي از ابهامات و روشن سازي افكارعمومي اطلاعات مربوط به اعضاي هيات مديره شركت هاي تابعه اين گروه صنعتي مي تواندگامي موثر درجلب اعتماد عمومي به خدمت گزاران درحوزه صنعت باشد.

فهرست اعضاي هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو در  اینجا مشاهده می شود./ ایکو پرس