لبخند عجیب کی‌روش به انتقادات برانکو!


نقش برانکو در انتقادات از تیم ملی، سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

میس دم – نقش برانکو در انتقادات از تیم ملی، سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لبخند عجیب کی‌روش به انتقادات برانکو!