تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل


تشریفات مشیری و توجه ویژه به گل آرایی در مجالس

یکی از اصلی ترین عناصر دخیل درکیفیت مهمانی، مساله فضا سازی و ایجاد محیطی اثرگذار است که درهنگام ورود مهمان ها و در طول زمان مهمانی، به لحاظ روحی و بصری ضمن ایجاد حس آرامش واطمینان جاذبه های عمومی محیط را تضمین می نماید.

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل

میس دم – یکی دیگر از مسائل مطرح درخصوص طراحی، مدیریت، اجرا و در نهایت برگزاری موفقیت آمیز یک میهمانی مجلل و استاندارد (از هر نوعی که هست) توجه به عناصر بصری و المان های پیرامونی محیط میهمانی است.

قدر مسلم این که پدیده ای با ویژگی های یک مهمانی با شکوه که باید تمام افراد دخیل در آن از جمله صاحبان میهمانی (میزبان) و حاضرین در مهمانی (میهمان) ها را راضی نگه دارد و برای آن ها حس و خاطره خوبی همراه داشته باشد، پدیده ای جامع الشرایط است.

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل

به این جهت باید گفت که داشتن یک مراسم خوب، صرفا با توجه به کیفیت و کمیت خوراک ها و نوشیدنی های روی میز میسر نخواهد بود. میهمانی، پدیده ای متشکل ازعناصر مختلف است که بخش خوراک ونوشیدنی فقط قسمتی از آن است و نه همه آن.

یکی از اصلی ترین عناصر دخیل درکیفیت مهمانی، مساله فضا سازی و ایجاد محیطی اثرگذار است که درهنگام ورود مهمان ها و در طول زمان مهمانی، به لحاظ روحی و بصری ضمن ایجاد حس آرامش واطمینان جاذبه های عمومی محیط را تضمین می نماید.

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل

گل آرایی، هنری است که بخش عمده ای از ریشه  تاریخی آن در شرق میانه، از جمله ایران، قرار دارد و از این رو اگر مهمانی های ایرانی مخصوصا آن بخشی که حاضرین از کشورها دیگر را در خود جای می دهد باید از این پتانسیل نیرومند برای افزایش کیفیت و تزریق خصلت های بومی استفاده نمایند. 

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل
یکی از گروه های پذیرایی و تشریفات که از این عنصر اثرگذار در سالهای اخیر بهره برداری کامل، دقیق و هوشمندانه ای کرده و می کند گروه پذیرایی و تشریفات مشیری است. 

مهمانی های برگزار شده توسط گروه مشیری از این زاویه، یک سروگردن از موارد مشابه خود بالاتر می نماید؛ چرا که این گروه با استفاده از  متخصصین گل آرایی، محیط دلنوازی را با توسل به تصاویر چشم نواز خود برای مهمانان رقم می زند که اغلب اوقات این رویدادهای منحصر به فرد برای همیشه در ذهن حاضرین درمجلس باقی می ماند. 

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل

شاید بهتر باشد سایر شرکت های برگزار کننده مهمانی های رسمی و حتی خانوادگی، همچون گروه مشیری با بهره گرفتن از این هنر شرقی زیبا ومنحصر به فرد ضمن دمیدن روح بومی به مراسم خود، نسبت به ارتقای کیفیت خدمات خود اقدام کنند.

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل

توجه به عنصر گل آرایی در فضاسازی مراسم توسط شرکت های برگزار کننده علاوه بر افزایش قابلیت ها و توانایی های این شرکت ها می تواند برای چهره عمومی کشور ما که در تلفیق عناصر مدرن وباعناصر بومی خود موفق عمل کرده است نیز بسیار مفید واقع شود. 

تزیین و گل آرایی یکی از رموز موفقیت مجالس مجلل