خطرات احتمالی فین تک چیست ؟


به دلیل این که بخش اعظم فین‌تک آنلاین است، امکان وجود خطرات امنیتی همچنان وجود دارد. داده‌های خصوصی امکان دارد به سرقت بروند یا حتی سرمایه‌های افراد هک شود.

خطرات احتمالی فین تک چیست ؟

میس دم – سایت payment24 در مطلبی به خطرات احتمالی فین تک اشاره کرده است که به بخش هایی از آن اشاره می شود.

خلع قانونی

شرکت‌های فین‌تک در بسیاری حوزه‌ها خدمات جدیدی ارائه می‌دهند و ممکن است مدل‌های تجاری متفاوتی داشته باشند. این سرعت پیشرفت و تغییرات باعث می‌شود در برخی حوزه‌ها خلع قانونی به وجود آید یا افراد ندانند چه قوانینی وجود دارد و چه حقوقی دارند.

خطرات مربوط به فناوری

 به دلیل این که بخش اعظم فین‌تک آنلاین است، امکان وجود خطرات امنیتی همچنان وجود دارد. داده‌های خصوصی امکان دارد به سرقت بروند یا حتی سرمایه‌های افراد هک شود.

محرومیت بخشی از جامعه

هم‌زمان با این که قدرت انتخاب و دسترسی به خدمات مالی به کمک فین‌تک افزایش می‌یابد اما افرادی مثل سالخوردگان که نمی‌توانند از تجهیزات رایانه‌ای استفاده کنند یا افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند از این خدمات محروم می‌شوند.